Kako radi ulje od kanabisa

FullExtractCannabisOil

Prvo pogledajmo šta ćelije raka održava u životu, a onda ćemo se vratiti i ispitati na koji način ih

kanabinoidi CBD (kanabidiol) i THC (tetrahidrokanabinol) ubijaju.

U svakoj ćeliji postoji porodica interkonvertibilnih sfingolipida koji upravljaju njenim životom i

smrću. Profil ovih faktora se naziva „sfingolipidni reostat“. Ako je endogeni keramid ( signalni

metabolit sfingozin-1-fosfata ) visok, onda je ćelijska smrt ( apoptoza ) neminovna. Ako je

keramid nizak, vitalnost ćelije je jaka.

Vrlo jednostavno – kada se THC veže na kanabinoidini receptor CB1 ili CB2 na ćeliji raka,

on izaziva povećanja sinteze keramida koji pokreće ćelijsku smrt. Normalne, zdrave ćelije ne

proizvode keramid u prisustvu THC-a, stoga THC ne utiče na njih.

Ćelija raka umire, ne zbog citotoksičnih hemikalija, već zbog male promene u mitohondrijama.

Unutar većine ćelija postoji ćelijsko jezgro, brojne mitohondrije ( od stotina do hiljada ) i razne

druge organele u citoplazmi. Svrha mitohondrija je da proizvede energiju ( ATP ) za potrebe

ćelije. Kako keramid počinje da se akumulira, uključujući sfingolipidni reostat, on povećava

propustljivost pora mitohondrijalne membrane za citohrom C, protein od kritične važnosti za

sintezu energije. Citohrom C biva izguran iz mitohondrija i na taj način se ukida izvor energije

ćelije.

Keramid takođe izaziva genotoksični stres u ćelijskim jezgrima ćelija raka generišući protein

P53 čijaje funkcija da poremeti metabolizam kalcijuma u mitohondrijama. Čak i kad ovo ne bi

bilo dovoljno, keramid remeti celularni lizozom, probavni sistem ćelije koji obezbeđuje hranljive

materije za sve ćelijske funkcije. Keramid i drugi sfingolipidi aktivno inhibiraju signalne puteve

za preživljavanje u ćeliji ne ostavljajući nikakvu mogućnost za opstanak ćelije raka.

Ključ za ovaj proces je akumulacija keramida u sistemu što znači uzimanje terapijskih doza

CBD-a i THC-a kontinuirano tokom određenog vremenskog perioda radi održavanja pritiska na

ovaj signalni put smrti ćelija raka.

Kako je ovaj signalni put nastao? Kako to da telo može da uzme jednostavan biljni enzim i

iskoristi ga za dubinsko lečenje u mnogim fiziološkim sistemima? Ovaj endokanabinoidni sistem

postoji u celom životinjskom svetu i samo čeka svoj uparen egzokanabinoidni aktivator. To je

interesantno. Naš sopstveni endokanabinoidni sistem pokriva sve ćelije i nerve; on je prenosnik

informacija između našeg imunog sistema i centralnog nervnog sistema ( CNS ). Odgovoran je

za neuro-protekciju i mikro-upravljanje imunološkog sistema. To je primarni sistem kontrole koji

održava homeostazu, odnosno našu dobrobit.

Samo iz radoznalosti, kako ovo izgleda na ćelijskom nivou i gde se u telu proizvode

endokanabinoidi? Ovde vidimo da endokanabinoidi imaju svoje poreklo u nervnim ćelijama,

tačno na sinapsi. Kada je telo ugroženo zbog bolesti ili povrede, ono uporno poziva

endokanabinoidni sistem i usmerava imuni sistem da donese isceljenje. U slučaju da su ovi

homeostatskih sistemi oslabljeni ne bi trebalo da bude iznenađenje što egzokanabinoidi deluju

terapeutski. Oni pomažu organizmu na najprirodniji mogući način.

Da bismo videli kako ovo funkcioniše, vizualizujmo kanabinoid kao trodimenzionalni molekul

čiji je jedan deo konfigurisan da paše receptoru na nervnoj ili imunoj ćeliji kao ključ bravi.

Postoje najmanje dva tipa kanabinoidnih receptora, CB1 ( CNS ) i CB2 ( imuni ). Uopšteno,

receptor CB1 aktivira sistem za razmenu poruka u CNS-u, a CB2 aktivira imuni sistem, mada

je daleko složenije od toga. THC i anandamid aktiviraju oba receptora. Ostali kanabinoidi

aktiviraju jedan ili drugi receptor. Kod sorti kanabisa, C.sativa teži receptoru CB1, a C.indica

teži receptoru CB2. Dakle sativa je više neuroaktivna, a indika je više imunoaktivna. Još jedan

faktor ovde je što u sativi dominira THC kanabinoid, a indika je pretežno CBD ( kanabidiol ).

Poznato je da su THC i CBD biominetici anandamida, to jest da telo može koristiti i jedne i

druge. Stoga, kada stres, povreda ili bolest zahtevaju više endogenog anandamida nego što telo

može da proizvede, uključuju se mimetički egzkanabinoidi. Ako je stres je prolazan, lečenje

može biti kratkotrajno. Ukoliko je potražnja održana, kao što je kod raka, onda terapija treba da

obezbedi održan pritisak modulirajućeg agensa na homeostatske sisteme.

CBD tipično gravitira ka gusto koncentrisane receptore CB2 u slezini koja je dom imunog

sistema. Iz slezine imune ćelije traže i uništavaju ćelije raka. Interesantno je da je pokazano da

kanabinoidi THC i CBD imaju sposobnost i da direktno ubijaju ćelije raka bez prolaženja kroz

imune posrednike. THC i CBD zauzimaju signalni put lipoksigenaza kako bi direktno inhibirali

rast tumora. Takođe, otkriveno je da CBD inhibira preuzimanje anandamida. Tu se vidi da

kanabidiol pomaže telu da sačuva svoj prirodni endokanabinoid inhibicijom enzima koji razlaže

anandamid.

Ovaj kratak pregled dotiče nekoliko suštinskih koncepata. Oni što bih ja voleo da uvidite je da

je priroda dizajnirala savršen lek koji se uklapa tačno u naš imuni sistem receptora i signalnih

metabolita kako bi obezbedio brz i kompletan imuni odgovor za sistemski integritet imetaboličku

homeostazu.

Izvor:

http://www.cureyourowncancer.org/how-cannabis-oil-works.html

Prevod:

IRKA tim

Kako radi ulje od kanabisa | Irka.

Advertisements